หน้าแรก นโยบายและแผน บุคลากร บทบาทหน้าที่ งานของเรา ติดต่อ

 

STORY 1

ผักปลอดภัย...  ก้าวสู่ “ผักอินทรีย์”

วิถีการดำรงชีพชุมชนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จะปลูกผักสวนครัวเพื่อไว้กินเหลือกิน  มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นการเกื้อกูลช่วยเหลือกันในทุกยุคทุกสมัย 

โดยปลูกตามสวนในบ้านเรือนและหัวไร่ปลายนา แต่ปัจจุบันตามสภาวะการครองชีพนั้นมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงคนหันมานิยมบริโภคผัก

ที่ปลอดสารพิษเพื่อลดการเกิดโรคต่างๆ  เช่น โรคมะเร็งที่ร้ายแรงซึ่งมีสาเหตุมาจากสารพิษที่ใช้กับพืชผักชนิดต่างๆ มากมาย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษสานสายใยรัก บ้านนาอุดม

มองเห็นทิศทางในการประกอบอาชีพที่ทำรายได้ดีและมีความชำนาญด้านการปลูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว       

กลุ่มเล็งเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพือสร้างรายได้ให้คนในชุมชนทำให้มีกิจกรรมการปลูกผักที่ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง

โดยเริ่มพัฒนาเข้าสู่ขบวนการการปลูกแบบอินทรีย์  ซึ่งงดใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง  และตอบสนองแนวพระราชดำริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 

เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยรวมกลุ่มเพื่อปลูกพืชผักอินทรีย์ขึ้น

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษสานสายใยรักบ้่านนาอุดม

สินค้า : ผักอินทรีย์

ชนิด : คะน้า, ผักบุ้งจีน, ผักกาดหอม, ต้นหอม, ผักชี, กวางตุ้งฮ่องเต้ ฯลฯ

ราคา : 20 บาท

การตลาดและสถานที่จัดจำหน่าย

บ้านนาอุดม  หมู่ที่ 2  ตำบลนิคมห้วยผึ้ง  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46240

นายจำปี  เดชรัตน์  (ประธานกลุ่ม)

เบอร์โทร  082-8535690

<<<HOME>>>


นายอนันต์ จันทะเขต
เกษตรอำเภอห้วยผึ้ง

24 August, 2021

 

Facebookสำนักงาน

ภาพกิจกรรมของเรา

 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทร. 043-019314  e-mail: huaiphueng@doae.go.th